برآمد چنان از دو لشکر خروش    که چرخ فلک را بدرید گوش

    هم این چرخ گردان برو بگذرد     چنین داند آنکس که دارد خرد

از ایشان چو بشنید فرمان گزید     چنان کز دل شهریاران سزید

                         شاهنامه فردوسی (پادشاهی داراب)


موسسه هنرهای نمایشی تماشاگان در نظر دارد با برگزاری نخستین جشنواره نمایش چرخ و فلک، ویژه کودکان 3 تا 7 سال قدمی نو برای فرهنگسازی نمایش کودکان بردارد.
شرایط کلی جشنواره:
جشنواره در سه شاخه و چهار بخش جداگانه برگزار خواهد شد. ثبت نام، هدایت و برگزاری هریک از این بخش ها بصورت مجزا خواهد بود. برگزیدگان هر بخش ضمن تقدیر، لوح و جایزة ویژة همان بخش را دریافت می کنند. حمایت و آموزش‌های مورد نیاز شرکت کنندگان و برگزیدگان جشنواره، چه در مدت زمان برگزاری و چه بعد از آن‌، برعهدة موسسة تماشاگان کودک و نوجوان خواهد بود.